Palvelut

Palvelut

 • Lasten, nuorten sekä aikuisten neuropsykologisilla tutkimuksilla selvitetään aivojen ja käyttäytymisen välistä vuorovaikutusta, toimintakykyä sekä toiminnan vahvuuksia ja rajoituksia
 • Tutkimuksen tavoitteena on päättelytaitojen, muistin ja oppimisen, keskittymisen ja tarkkaavuuden, toiminnan ohjaamisen sekä tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn tason arviointi
 • Toimintakyvyn muutoksia voivat aiheuttaa kehitykselliset oirekuvat, luki- ja oppimisvaikeudet, neuropsykiatriset, neurologiset ja psykiatriset oirekuvat, ruumiilliset sairaudet sekä ikääntyminen
 • Tutkimus voi olla osa erotusdiagnostista selvittelyä tai jo todetun oirekuvan, vamman tai sairauden seurantaa
 • On usein osa aivovammasta tai aivotapahtumasta toipuvan henkilön lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on arjen toimintakyvyn parantaminen
 • Lasten kuntoutus painottuu lisäksi kehityksellisten vaikeuksien tukemiseen ja korvaavien toimintatapojen vahvistamiseen
 • Neuropsykologisen toimintatavan rinnalla käytetään myös psykoterapeuttisia kuntoutusta tukevia välineitä
 • Asiakkaan ongelmia ja elämäntilannetta tarkastellaan suhteessa arjen hallintaan ja toimintakyvyn rajoituksiin
 • Työtapa valitaan asiakkaan ongelman, kykyjen ja tarpeiden mukaan
 • Työote voi olla kognitiivinen, integratiivinen tai perhetyö- painotteinen
 • Käyntien perusteella voidaan tarvittaessa tehdä tarkempi psykoterapia-arviointi
 • Selvitellään asiakkaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin tai toimintatapoihin
 • Pyritään lisäämään psyykkistä hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä tuetaan henkilön omia valmiuksia ratkaista ongelmiaan
 • Terapian kesto ja käytännön toteutus perustuu yhteiseen sopimukseen ja arvioon ongelman luonteesta sekä avun tarpeen laadusta ja sisällöstä
 • Toteutetaan usein asiakkaan tiedollisen kehitystason tai oppimisvalmiuksien tutkimiseksi, persoonallisuuden kartoittamiseksi, diagnostisen arvioinnin tueksi tai psykoterapian mahdollisuuksien selvittämiseksi
 • Haastattelun lisäksi tutkimuksessa käytetään erilaisia kykytestejä, projektiivisia menetelmiä sekä kyselylomakkeita